PRIVACYVERKLARING

UnitySocks BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.unitysocks.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): UnitySocks BV, gevestigd te Schalienstraat 6, 2000Antwerpen, kvk-nummer: 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 1. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 2. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 3. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 1. vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 2. vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door UnitySocks BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpnl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sales UnitySocks, [email protected].

Akkoord ivm reviews en veiligheid van persoonlijke gegevens:

(A) Customer Reviews heeft vaardigheid, kennis en expertise in het verzamelen, presenteren en analyseren van consumentenfeedback, marktonderzoek en reputatiemanagement, in het bijzonder in relatie tot bedrijven met een sterke online aanwezigheid.

(B) De Klant exploiteert een bedrijf waarin e-mailadressen van klanten worden bijgehouden en gekoppeld aan een verkoop of andere zakelijke transactie. Customer Reviews biedt een plugin voor het verzamelen van beoordelingen en exploiteert een website waarop feedback kan worden weergegeven via welke klanten met de Klant interageren.

1 Consumentgegevens

1.1 U zult ons binnen een periode van één maand na de transactiedatum voorzien van de Consumentgegevens voor alle relevante transacties.

1.2 U zult ervoor zorgdragen dat de Consumentgegevens, voor zover redelijkerwijs mogelijk, juist en foutloos zijn.

1.3 Wij zullen de Consumentgegevens gebruiken om slechts één e-mail te sturen waarin wij om feedback vragen. Wij zullen met geen enkele Consument verder contact opnemen, behalve

1.3.1. met de voorafgaande schriftelijke toestemming van u en/of de Consument;

1.3.2. wanneer de gegevens van die Consument door een derde aan ons zijn verstrekt;

1.3.3. zoals vereist door de wet of door een rechtbank, tribunaal of administratief orgaan met bevoegde jurisdictie; en/of

1.3.4. om de Consument te informeren over een reactie die u heeft gegeven op zijn/haar opmerkingen; en/of

1.3.5. om te voldoen aan onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

2 Rechten

Alle bedrijfsnamen, merken en andere handelsmerken van het bedrijf en de website zijn eigendom van hetzij Customer Reviews hetzij derden en kunnen alleen worden gebruikt voor zakelijke doeleinden na voorafgaande toestemming van ons respectievelijk derden. Rechten op ons vrij gebruik van bijdragen zijn niet overdraagbaar, zonder tijdslimiet en zonder territoriale beperkingen naar ons toe, bij het opsturen van de bijdrage naar ons. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd en ergens anders op het internet worden weergegeven.

3 Vrijwaring

Klanten zullen Customer Reviews vrijwaren van enig verlies of schade geleden of opgelopen door Customer Reviews als gevolg van enige claim van een derde partij (inclusief enige claim of bewering van enige overheidsinstantie) dat:

(a) het gebruik van enige door de Klant verstrekte content inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en/of in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de Richtlijnen;

(b) het gebruik door de Klant van Consumentengegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst in strijd is met de Gegevensbeschermingsvereisten of enige andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de privacy van gegevens; of

(c) enig e-mail bericht verzonden of veroorzaakt te worden door Customer Reviews namens de Klant in strijd is met enige toepasselijke wet, regel of verordening.

De Klant zal geen vordering instellen tegen Customer Reviews die voortvloeit uit of verband houdt met Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige vordering dat de Gebruikersinhoud lasterlijk, aanstootgevend of anderszins schadelijk is. De Klant vrijwaart Customer Reviews voor enig verlies of schade geleden of opgelopen door Customer Reviews als gevolg van een dergelijke vordering, ongeacht of een dergelijke vordering wordt ingesteld door de Klant, een van de aan de Klant gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, aandeelhouders, of andere geassocieerde derde partijen.

4 Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 Geen der partijen sluit enige Schade uit met betrekking tot persoonlijk letsel of overlijden, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere Schade die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden onder Engels recht.

4.2 Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enig verlies van winst of inkomsten, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill of reputatie, verlies van gegevens of enig indirect, voortvloeiend of bijzonder verlies van welke aard dan ook.

5 Persoonsgegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de wet op de persoonsgegevens. Gebruikers kunnen contact met ons opnemen als zij informatie willen over de gegevens die over hen worden verwerkt of als zij deze informatie willen laten verwijderen of corrigeren. Bovendien kunnen geregistreerde gebruikers op elk moment hun toestemming intrekken, hetgeen kan gebeuren door contact op te nemen met [email protected]. Intrekking van de toestemming zal worden beschouwd als een verzoek om volledig als gebruiker te worden verwijderd.

Wij hebben een aantal technische en organisatorische voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die wordt verwerkt, niet wordt verwijderd, verdwijnt, verslechtert of in handen komt van onbevoegde partijen.

Cliënt stemt ermee in te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de EU-richtlijnen inzake gegevensbescherming als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en alle andere wetgeving en/of bindende voorschriften die deze richtlijnen uitvoeren of op grond daarvan zijn vastgesteld (“Gegevensbeschermingsvereisten”).

Bij het inschakelen van de Review Collection Services wordt de Klant – in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsvereisten – beschouwd als een Gegevensbeheerder van de persoonsgegevens van de Consumenten, die worden verstrekt aan Customer Reviews. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van de Review Collection Services wordt Customer Reviews beschouwd als de bewerker van de gegevens. Dit brengt met zich mee dat Customer Reviews slechts handelt volgens instructies van Opdrachtgever met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens van de Consumenten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om dergelijke instructies aan Customer Reviews te verstrekken. Customer Reviews zal de nodige beveiligingsmaatregelen treffen om te voldoen aan de verplichtingen van een gegevensverwerker, met inbegrip van het waarborgen dat de informatie niet (i) per ongeluk of onrechtmatig wordt vernietigd, (ii) verloren gaat, wordt gewijzigd of wordt beschadigd, (iii) wordt bekendgemaakt aan of toegankelijk is voor onbevoegden, (iv) wordt misbruikt of (v) op andere manieren wordt behandeld in strijd met de eisen inzake gegevensbescherming. Op verzoek van Opdrachtgever zal Customer Reviews, in lijn met en voor zover voorzien in de Gegevensbeschermingsvereisten, Opdrachtgever voldoende informatie verstrekken zodat Opdrachtgever zich ervan kan verzekeren dat de bovengenoemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Alle gegevens die over Consumenten worden verzameld en verwerkt nadat een geverifieerde kopie van een recensie is gepubliceerd op de website van Customer Reviews, worden door Customer Reviews als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

Customer Reviews is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van de Consumenten op of het gebruik van de Customer Reviews Service, met inbegrip van de inhoud die door de Consumenten wordt gepubliceerd (dergelijke inhoud, “Gebruikersinhoud”). Customer Reviews controleert of bewaakt de Gebruikersinhoud niet en kan dit ook niet en Customer Reviews onderschrijft geen enkele Gebruikersinhoud, noch vertegenwoordigen de meningen geuit in de Gebruikersinhoud de meningen van Customer Reviews, haar gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten of aandeelhouders.

De Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een goedkeuring, bekrachtiging of aanbeveling van de Klant, de producten of diensten van de Klant door Customer Reviews. Opdrachtgever mag zichzelf niet op de markt brengen of op andere wijze publieke verklaringen afleggen die in strijd zijn met het bovenstaande.

Het gebruik van de Customer Reviews Service door Opdrachtgever dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Opdrachtgever staat er jegens Klant Reviews voor in dat zijn gebruik van de Klant Reviews Service er op geen enkele wijze toe zal leiden dat Klant Reviews in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving of inbreuk maakt op de privacyrechten van derden.

Bij het schrijven van een recensie zal uw naam en/of e-mailadres nog steeds zichtbaar zijn voor het bedrijf dat wordt beoordeeld via het klantendashboard, zelfs als het is ingesteld om anoniem te publiceren.

Persoonlijke informatie van klanten die werden uitgenodigd om een recensie te schrijven maar dit niet hebben gedaan na drie maanden vanaf de datum van de uitnodiging zal automatisch worden verwijderd uit de Klantenreviews database.

6 Disclaimer

Customer Reviews produceert of publiceert geen bijdragen op de website. Customer Reviews kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de recensies en commentaren die op de website worden geplaatst. Indien u bijdragen van de website wilt verwijderen of een probleem met de website wilt bespreken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Customer Reviews aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van bijdragen die door geregistreerde gebruikers op de website worden gepubliceerd, met inbegrip van bijdragen van technische, externe of enige andere oorzaak kunnen worden gewijzigd of verwijderd in verband met de publicatie op de website of het volgende.

Customer Reviews leest de op de website geplaatste bijdragen niet door en redigeert deze niet en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze bijdragen. Mochten de bijdragen links naar derden bevatten, dan aanvaardt Customer Reviews geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de betreffende link.

De aanbevelingen en verwijzingen van Customer Reviews naar concrete bedrijven, e-shops, etc. zijn slechts richtinggevend en Customer Reviews kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden indien de richtinggevende aanbeveling onjuist, misleidend of iets dergelijks blijkt te zijn.

Customer Reviews kan in geen geval worden gehouden tot vergoeding van het gebruik van de website of code, daaronder begrepen gederfde inkomsten, verlies van werkzaamheden, marktverstoringen, verlies van goodwill of soortgelijke verliezen. Bovendien kan Customer Reviews niet worden verplicht tot het betalen van schadevergoeding of soortgelijke als gevolg van fouten of downtime.

Customer Reviews behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te herzien, alsmede het recht om de website te sluiten als gevolg van eigen beoordeling en zonder waarschuwing.

Wij behouden ons het recht voor om reviews te verwijderen die afkomstig zijn van externe websites.

Beoordelingen die buiten het ecosysteem van Klantenreviews worden gevraagd, kunnen worden gemarkeerd en gemodereerd.

Geen Gratis Verzending

Wegens de korting, niet meer van toepassing

Nationale garantie

Volgens de regels van het land

100% Veilig betalen

Dankzij Mollie integratie

0
  0
  Yes! Bijna van jou!
  Uw winkelmandje is leegTerug naar de shop